شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 5 کمیسیون مالی و حقوقی