شورای اسلامی شهر الوند

معرفی اعضای دوره چهارم شورای شهر الوند


آقای کرم اوسطی

آقای کرم اوسطی

خزانه دار شورا

آقای ایوب قلی زاده

آقای ایوب قلی زاده

منشی شورا

آقای علیرضا خمسه

آقای علیرضا خمسه

سخنگوی شورا

آقای مهندس علی قدمی

آقای مهندس علی قدمی

نایب رئیس شورا


آقای اباذر عالمی

آقای اباذر عالمی

عضو شورا

آقای دکتر علی ملایی

آقای دکتر علی ملایی

عضو شورا

آقای دکتر علی رضایی جهانی

آقای دکتر علی رضایی جهانی

عضو شورا

آقای مهندس شعبان حسنی

آقای مهندس شعبان حسنی

عضو شورا