شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 7 مورخ 1400/06/02