شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 14 مورخ 1400/06/28