شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 12 مورخ 1400/06/21