شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 11 مورخ 1400/06/16