شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 10 مورخ 1400/06/14