شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 43

متن مصوبه

تاریخ
 1400/10/19
اعضای حاضر
 شیرمحمدی-خطمی-امجدیان-خلیل پور-شکور-شالی
اعضای غایب
 عالمی
هدف :
 بررسی نامه های وارده و لوایح شهرداری
دسته :
عمومی