شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 27 مورخ 1400/08/23