شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 6 کمیسیون فنی و عمرانی