شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 52

متن مصوبه

تاریخ
 1400/11/19
اعضای حاضر
 همه
اعضای غایب
 هیچ کس
هدف :
 بررسی نامه های وارده و لوایح شهرداری
دسته :
عمومی