شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 50

متن مصوبه

تاریخ
 1400/10/11
اعضای حاضر
 شیرمحمدی-خطمی-امجدیان-خلیل پور-عالمی-شکور
اعضای غایب
 شالی
هدف :
 بررسی نامه های وارده و لوایح شهرداری
دسته :
عمومی