شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 3 کمیسیون فرهنگی و ورزشی