شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 6 مورخ 1400/05/31