شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 5 مورخ 1400/05/25