شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 198 روز یکشنبه مورخ 18/5/94

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصد و نود و هشتمین  جلسه اصلی شورا در مورخ 18/5/94 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا با تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس حسنی رییس شورای اسلامی شهر الوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضای محترم شورا تقدیر و تشکر کردند.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1 – نامه شماره 2486 مورخ 12/05/94 شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز موضوع معرفی مسئولین واحدها بعنوان فرد بصیر و مطلع در کمیسیون معاملات مالی شهرداری بشرح ذیل مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

1- مسئول واحد عمران بعنوان عضو کمیسیون مرتبط با پروژه های عمرانی

2- مسئول خدمات شهری بعنوان عضو کمیسیون مرتبط با خدمات شهری

3- مسئول واحد اداری به عنوان عضو کمیسیون مرتبط با اداری

4- مسئول واحد فنی و شهرسازی بعنوان عضو کمیسیون مرتبط با فنی و شهرسازی

5- مسئول واحد املاک به عنوان عضو کمیسیون مرتبط با املاک شهرداری

6- مسئول واحد رایانه به عنوان عضو کمیسیون مرتبط با انفورماتیک شهرداری

2- نامه شماره 1662/11 مورخ 31/05/94 فرماندار محترم شهرستان البرز موضوع اصلاح ردیف درآمدی 3116 تحت عنوان بهای خدمات در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 94، بدینوسیله به استحضار می رساند تعرفه شهرداریها در دیماه هر سال تنظیم و جهت تصویب به شورا و سپس بررسی و تأیید نهایی به فرمانداری محترم ارسال می شود لذا بر این اساس تعرفه سال 1394 شهرداری نیز مراحل قانونی را طی و به تصویب نهایی رسیده است که براین اساس از 1/1/94 بوسیله شهرداری اجرایی شده و از شهروندانی که به شهرداری مراجعه کرده اند از بابت ردیف درآمدی 3116 عوارضات در 4 ماه گذشته اخذ و به حساب شهرداری واریز شده و اسناد حسابداری صادر گردیده است که به جهت رعایت وحدت رویه از یک سو و وصول درآمد پیش بینی شده در ردیف مذکور از سوی دیگر و اختصاص همان درآمد به هزینه های پیش بینی شده در بودجه که اگر ردیف مذکور حذف شود می بایست هزینه های مرتبط با آن نیز یا حذف و یا باید در ردیفهای دیگر سرشکن شود، لذا مراتب جهت اظهارنظر و ارائه طریق به فرمانداری محترم شهرستان البرز ارسال گردید.

3- در پایان تعداد 19 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، ، بانک ملی، بانک ملت شعبه شهرصنعتی، شرکت ایران چسب ، شرکت افرابافت ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –

 

 .