شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 19 مورخ 1400/07/20