شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 16 مورخ 1400/07/06