شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 154 مورخ 10/12/93 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو پنجاه چهارمین  جلسه شورا در مورخ 10/12/93 روزیکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

در ابتداي جلسه تعرفه ي پيشنهادي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري الوند كه قبلاً تصويب و به فرمانداري محترم ارسال شده بود با اصلاحاتي در رديفهاي 2 ، 4 و 8   ( از مبلغ 80.000 ريال به 800.000 ريال )تغيير يافته و به تصويب رسيد.

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 7496 مورخ 29/10/93 موضوع شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز درخصوص تامین بخشی از هزینه های احداث زایر سرای خرمشهر ، به مبلغ 10.000.000.000ریال بدين ترتيب به مبلغ 2.000.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه 306000 پروژه احداث زائرسرای خرمشهر مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2-  نامه شماره 8570 مورخ 05/12/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز با توجه به درخواست آموزش و پرورش مبني بر استفاده از سالن همايشهاي تالارشهر جهت برگزاري همايش خيرين مدرسه ساز بصورت رايگان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

  • نامه شماره 8574 مورخ 25/12/93 شهرداري موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص ملک آقای ابوالحسن میر فخار به نشانی بلوار خلیج فارس ، خیابان سوم غربی ، پشت سرد خانه خادم مولا با توجه به اینکه ملک نامبرده خارج از محدوده قانونی بوده و جهت اخذ مجوز طی نامه شماره 7054/ص/18 مورخ 13/10/1393 به دبیرخانه کارگروه امور زیر بنایی و شهر سازی (ماده 13) راه و شهرسازی استان قزوین ارسال گردیده که طی نامه شماره 45967/180 مورخ 1/11/1393 با درخواست نامبرده مخالفت گردیده است مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.
  • نامه شماره 6631/11 مورخ 13/11/93 جوابيه مغايرت به بند 1 صورتجلسه شماره 135 مورخ 21/10/93  شورا با توجه به صدور پروانه ساخت بر روی اراضی دارای قابلیت اعمال ماده در ناحيه شهري نصرت آباد اعمال ماده واحده و دريافت مبلغ 28000 تومان كان لم يكن و در خصوص بند 2 در مورد جمله پایانی 20 درصد تخفيف در ساخت ساز عبارتند از صدور پروانه های ساختمانی (عوارض پذیره و مسکونی وتفکیک زمین و حذف پارکینگ و کسری پارکینگ و آماده سازی و بهای خدمات ) برابر مصوبه شورای محترم در صدور پروانه ساخت مورد تخفیف قرار می گیرد ، مراتب جهت استحضار ايفاد مي گردد.
  • نامه شماره 3806 مورخ 10/12/93 تعدادي از اهالي ناحيه شهري نصرت آباد مبني بر مستقل شدن ناحيه فوق (شهرداري و شوراي شهر) و استقرار ادارات در محل مذكور و خارج نمودن اين ناحيه از حريم شهرداري الوند با وجود جمعيتي بالغ بر 20.000 نفر و مساحت 5 كيلومتري جاده اي با شهر الوند مطرح و مقرر گرديد تصويرنامه با نظر مساعد به فرمانداري محترم شهرستان البرز ارسال گردد.
  • در پایان تعداد 22 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و اقدام برابر مقررات به شهرداری ، بانك ملت شعبه شهرصنعتي،شركت سندان ، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري الوند ،كميته امدادشهرستان البرز ، اداره گاز شهرستان البرز، پيمانكارخدمات شهري ، اداره كار و رفاه اموراجتماعي ، شركت شهرصنعتي البرز ارسال گردید.

موافق: همه اعضا

مخالف:   –.