شورای اسلامی شهر الوند

مصوبات جلسه کمیسیون فنی و عمرانی شوراي اسلامي شهر الوند

متن مصوبه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند: نهمین جلسه کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر در تاریخ 31/1/95 رأس ساعت 30/15 روز سه شنبه با حضور اعضاء محترم شورا آقایان عالمی ، قلی زاده، خمسه و حسنی و نماینده شهرداری آقای مهندس باقری و مدعوین (آقایان  آقایی ، موسوی ، کمالی و نجف زاده) تشکیل و پس از تلاوت قرآن مجید ، موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جهت تصمیم نهایی به جلسه اصلی شورا ارسال می گردد :

1- نامه شماره 7581/ص/19 مورخ 22/12/1394 مربوط به ملک آقایان موسوی و کمالی واقع در جنب مجتمع 128 واحدی البرز به مساحت 22000 متر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید اولاً قیمت کارشناسی زمین 22000 متری انجام شود و ثانیاً زمینهای معوض آن به صورت دقیق با پلاک قیمت کارشناسی به شورا اعلام تا تصمیم گیری نهایی صورت گیرد .

2- نامه شماره 6242/ص/18 مورخ 27/10/94 در مورد پیش آمدگی ضلع شرقی ملک آقای جبارزاده به آدرس خیابان جابربن حیان در صورت عدم معبر و قابلیت فروش مقرر گردید اولاً نامبرده ملک مورد نظر را از شرکت شهرصنعتی خریداری کرده ، سپس کمیسیون ماده 100 جرایم تخلفات را اعلام نمایند .

3- نامه شماره 7579/ص/19 مورخ 22/12/94 در مورد زمین 6250 متری آقای انوش آقایی واقع در پشت مزار مقرر گردید نوع کاربری و زمینهای معوض با مشخصات کامل و قیمت کارشناسی هر دو زمین به شورای اسلامی شهر اعلام گردد و بنابر اظهارات مالک آقای آقایی اعلام داشتند دنبال افراز بودند نه تفکیک زمین

4- نامه شماره 7578/ص/19 مورخ 22/12/94 زمین 7250 متری آقای آقایی واقع در پشت بوستان ملت مطرح و مقرر گردید اولاً کاربری زمین مشخص ثانیاً چگونگی سهم غیرمسکونی در زمینهای معوض شهرداری به شورای اسلامی شهر اعلام نمایند .

5- نامه شماره 7486/ص/18 مورخ 18/12/1394 در مورد فعالیت ستاد بازآفرینی پایدار شهری هیچگونه ابزار کار اجرایی و سیاست های تشویقی قابل معمولی دیده نشده است .

6- صورت مغایرت شماره 213/11 مورخ 22/1/1395 با توجه به اینکه در جلسه فرمانداری حاضر شده و گزارش داده شده بود مطرح نگردید .

7- نامه شماره7704/ص/35 مورخ 25/12/94 در مورد تملک زمین آقای زبردست واقع در نصرت آباد، ضمن توافق بر اساس قیمت کارشناسی لازم به توضیح است مجوز شماره 1077 مورخ 6/6/90 شورای اسلامی شهر ملغی و بر اساس شهر الوند توافقات در دوره چهارم دیده شده است .

8- نامه شماره 29/1/1395 در مورد نامه آقای مرادی بعنوان پیمانکار شرکت ساختمانی طرح گستر رواق با توجه به اینکه پیشنهاد ساختمان بحران برای اداره هلال احمر (واگذاری) داده شده است منتفی اعلام می گردد .

9- قرارداد شماره 7756/ص/14 مورخ 25/12/1394 در مورد احداث کتابخانه ناحیه شهری نصرت آباد مشخص نشده است با مبلغ 750.000.000 تومان چقدر کار باید انجام شود .

10- قرارداد شماره 7757/ص/14 مورخ 25/12/1394 مبلغ قرارداد 508.100.000ریال در قرارداد مشخص نشده است که کدام کوچه و خیابان باید کار انجام شود و بنظر می رسد کار به صورت دستمزدی مفهوم ندارد .

11- نامه شماره 352/ص/14 مورخ 29/1/1395 در مورد خرید آسفالت به مبلغ 40.000.000.000ریال بررسی شود و با هر تن چه مقداری را آسفالت می کنند و چه برنامه ای در سال جاری در مورد آسفالت داریم .

12- نامه شماره 362/ص/17 مورخ 29/1/95 در مورد پروژه های عمرانی سال 95 مشخص گردد کدام پروژه ها مناقصه گذاشته شده و کدام پروژه ها قرار است مناقصه گذاشته شود و همچنین فهرست بهاء سال 95 یک نسخه تحویل شورا گردد.

13- نامه مردمی ساکنین منطقه هفت دستگاه مجتمع عمران با توجه به اینکه مقدار کار انجام شده با نظارت عالیه بقیه کارها انجام گردد .