شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 60

متن مصوبه

تاریخ
 1400/12/15
اعضای حاضر
 همه
اعضای غایب
 بدون غایب
هدف :
 بررسی نامه های وارده و لوایح شهرداری
دسته :
عمومی