شورای اسلامی شهر الوند

کمیسیون مالی و حقوقی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند:  طی صورتجلسه شماره 6 مورخ 14/6/96  اعضای جدید کمیسیون مالی و حقوقیشورای اسلامی شهر الوند (دوره پنجم) برای نیمه دوم سال 96 به مدت یک سال پس از رای گیری به شرح ذیل مشخص شدند.

-اعضای محترم کمیسیون مالی و حقوقی

  • آقایان : عبداله پور ، خطمی ، جهانی و خانم بهرامی