شورای اسلامی شهر الوند

اعضای کمیسیون فنی و عمرانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند:  طی صورتجلسه شماره 6 مورخ 14/6/96  اعضای جدید کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر الوند (دوره پنجم) برای نیمه دوم سال 96 به مدت یک سال پس از رای گیری به شرح ذیل مشخص شدند.

– اعضای محترم کمیسیون فنی و عمران

آقایان : خطمی ، عبداله پور ، ذاکری ، قدمی ، خمسه و خانم بهرامی