شورای اسلامی شهر الوند

اعضای کمیسیون فنی و عمرانی

طی صورتجلسه شماره 2 مورخ 1400/05/17  اعضای  کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر الوند (دوره ششم) به شرح ذیل مشخص شدند.

 

رییس کمیسیون : آقای جواد خطمی

اعضای کمیسیون : آقایان : شکور ،امجدیان ، شالی