شورای اسلامی شهر الوند

کمیسیونهای داخلی شورای شهر الوند (دوره پنجم) و نماینده ها در ادارات شهرستان البرز

تعداد کمیسیونهای داخلی شورای شهر الوند:کمیسون مالی و حقوقی ، کمیسون فنی و عمرانی ، کمیسون فرهنگی اجتماعی، کمیسیون صنعت.

اعضای محترم کمیسیونهای چهارگانه شورای اسلامی شهر الوند دوره پنجم

1- اعضای محترم کمیسیون فنی و عمران

  • آقایان : خطمی ، عبداله پور ، ذاکری ، قدمی ، خمسه و خانم بهرامی

2- اعضای محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

  • خانم بهرامی و آقایان : عبداله پور ، خطمی ، خمسه ، جهانی ، ذاکری

3-اعضای محترم کمیسیون مالی و حقوقی

  • آقایان : عبداله پور ، خطمی ، جهانی و خانم بهرامی

4- اعضای کمیسیون صنعت

  • آقایان : ذاکری ، خطمی ، قدمی ، خمسه و خانم بهرامی

اعضای کمیسیونهای شهرداری و سازمانهای وابسته و ادارات شهرستان البرز

ردیف نام ادارات و سازمانها نام اعضای شورا
1 سازمان آتش نشانی جهانی
2 سازمان اتوبوسرانی ذاکری
3 کارخانه آسفالت و بتن کاسپین عبداله پور ، خمسه
4 کمیسیون ماده 100 بدوی خطمی
5 کمیسیون تجدیدنظر خانم بهرامی
6 کمیسیون معاملات مالی شهرداری عبداله پور ، خانم بهرامی
7 کمیسیون توافقات فنی شهرداری  خطمی ، عبداله پور ، خانم بهرامی ، ذاکری ، خمسه
8 کمیسیون تحویل پروژه ها خمسه ، خطمی ، عبداله پور
9 کمیسیون ماده 77 عبداله پور ، خمسه
10 کمیسیون ترافیک و حفاری خطمی ، خمسه
11 کمیسیون فضای سبز عبداله پور
12 کمیسیون تبصره 20 ماده 55 ذاکری ، خمسه ، خانم بهرامی
13 کمیسیون مغایرتهای اساسی خطمی
14 کمیسیون اداره دارایی و ثبت ذاکری
15 کمیسیون کتابخانه های عمومی خمسه
16 کمیسیون نامگذاری خمسه
17 نماینده در شورای شهرستان البرز خانم بهرامی