شورای اسلامی شهر الوند

کمیسیونهای داخلی شورای شهر الوند (دوره ششم) و نماینده ها در ادارات شهرستان البرز

تعداد كميسيونهاي داخلي شورای شهر الوند

 

كميسون مالي و حقوقي ، كميسون فني و عمراني ، كميسون فرهنگي ورزشی اجتماعی، کارگروه صنعت، تولید و سرمایه گذاری

1- اعضای کمیسیون فنی و عمران

رییس کمیسیون : آقای جواد خطمی

اعضای کمیسیون : آقایان : شکور ، امجدیان ، شالی

2- اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

رییس کمیسیون : آقای رضا خلیل پور

اعضای کمیسیون : آقایان :امجدیان ، شکور ، عالمی

3- اعضای کمیسیون مالی و حقوقی

رییس کمیسیون : آقای خدابخش امجدیان

اعضای کمیسیون : آقایان : عالمی ، خلیل پور ، شالی ، شکور

4- اعضای کارگروه صنعت ، تولید و سرمایه گذاری

رییس کارگروه : ابوالحسن شیرمحمدی

اعضای کارگروه : آقایان : شالی ، خطمی ، خلیل پور ، شکور ، عالمی ، امجدیان

اعضای کمیسیونهای شهرداری و سازمانهای وابسته و ادارات شهرستان البرز

ردیف نام ادارات و سازمانها نام اعضای شورا
1 سازمان آتش نشانی خلیل پور
2 سازمان اتوبوسرانی شکور
3 کارخانه آسفالت و بتن کاسپین امجدیان
4 کمیسیون ماده 100 بدوی خطمی
5 کمیسیون تجدیدنظر شکور
6 کمیسیون معاملات مالی شهرداری امجدیان، شکور، خطمی
7 کمیسیون توافقات فنی شهرداری  شالی، خطمی، خلیل پور
8 کمیسیون تحویل پروژه ها شالی، خطمی، شکور
9 کمیسیون ماده 77 امجدیان
10 کمیسیون ترافیک و حفاری خطمی
11 کمیسیون فضای سبز شیرمحمدی
12 کمیسیون تبصره 20 ماده 55 شالی، شیرمحمدی، خلیل پور
13 کمیسیون مغایرتهای اساسی ماده 5 خطمی، شکور
14 کمیسیون اداره دارایی و ثبت عالمی، امجدیان
15 کمیسیون کتابخانه های عمومی خلیل پور
16 کمیسیون نامگذاری خلیل پور، شیرمحمدی
17 نماینده در شورای شهرستان البرز شیرمحمدی