شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 8 مورخ 1400/06/07