شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 4 مورخ 1400/05/24