شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 32 مورخ 1400/09/09