شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 31 مورخ 1400/09/07