شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 30 مورخ 1400/09/02