شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 3 مورخ 1400/05/19