شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 28 مورخ 1400/08/25