شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 25 مورخ 1400/08/16