شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 24 مورخ 1400/08/11