شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 23 مورخ 1400/08/09