شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 225 مورخ 27/11/94 روز سه شنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: دویست و پنجاه چهارمین جلسه شورا در مورخ 27/11/94 روزسه شنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.

پس از تلاوت قرآن جناب آقاي رفائی نژاد رییس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و  صبح بخیر   از حضور اعضای محترم شورا تقدیر و تشکر نمودند .

سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- نامه شماره 6951 مورخ26/11/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز مساعدت مالی جهت تامین بخشی از هزینه های برگزاری جشنواره شعر و معرفی استعدادهای ادبی شهر الوند به تعداد 10 عدد جایزه از قرار هر کدام 800.000 ریال جمعاً به مبلغ 8.000.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 با پادار نمودن در اصلاح یا متمم بودجه ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- نامه شماره 6889 مورخ 24/11/94 شهرداری الوند موضوع : درخواست صدور مجوز مساعدت مالی به مرحوم خانم گل مار شاقلانی لور جهت هزینه های کفن و دفن از افراد تحت پوشش کمیته امداد بمبلغ 3.288.000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 17 با پادار نمودن در اصلاح یا متمم بودجه ، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3- پیشنهاد شماره 3590 مورخ 27/11/94 چند تن از اعضای محترم شورا مبنی بر ، نامه شماره 120 مورخ 12/11/94 ارسالی از طرف شهردار محترم در خصوص فروش (4 قطعه) زمین برای پرداخت بدهی پیمانکار ، از طریق مزایده عمومی توسط سازمان آتش نشانی مالک زمین های مذکور مطرح و مورد موافقت قرار گرفت . و برای اقدامات بعدی به شهرداری ارسال گردید .

4- تعداد 12 فقره از نامه های رسیده مردمی مورد بررسی قرار گرفت و تصاویرنامه ها با نظر مساعد جهت بررسی و همکاری و اقدام برابر مقررات به شهرداری الوند ، بانک ملت شعبه شهرصنعتی البرز ، اداره آب و فاضلاب شهرستان البرز و شرکت های شهرستان البرز ارسال گردید .