شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 22 مورخ 1400/08/04