شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 21 مورخ 1400/07/27