شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 20 مورخ 1400/07/25