شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 2 مورخ 1400/05/17