شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 17 مورخ 1400/07/11