شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 15 مورخ 1400/07/04