شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 133 مورخ 14/10/93 روز یکشنبه

متن مصوبه

دسته :
عمومی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره  133 مورخ 14/10/93 روز یکشنبه رأس ساعت 30/12مورخ 14/10/93 درمحل فرمانداري شهرستان البرز با حضورفرماندار محترم شهرستان البرز، بخشدار محترم مركزي، اعضاي محترم شورا، شهردار محترم شهر الوند و خانم تنباكوسازها، پس از تلاوت قرآن مجید برگزارگرديد.

*در ابتداي جلسه جناب آقاي مهندس حسن پور فرماندار محترم شهرستان البرز   ضمن خوش آمدگويي و تشكر از حاضرين،از خانم تنباكوساز و آقاي مهندس حسني رييس شوراي اسلامي شهر  كه پيگير و باعث تشكيل اين جلسه شده اند نيز تشكرنمودن  و در ادامه آقاي مهندس حسن پور در مورد ماده هاي 16 و 17 و هزينه كرد آن مطالبي را مطرح فرمودند و در مورد بيمارستان 62 تختخوابي شهر الوند نيز در راستاي توافق زمينهايي كه با سپاه و شهرداري داشته اند مكاتباتي نيز با سازمان راه و شهرسازي در اين راستا داشته باشند و خانم تنباكوساز نيز موارد قانوني شوراها و شهرداري را در راستاي ماده 16 و 17 مطرح نموده و در مورد بودجه شورا و حقوق شوراها مواردي را ايراد نمودند.

آقاي مهندس حسني نيز در مورد درصد اختصاص يافتن بودجه در ماده 16 و ‌17 و هزينه كرد آن و همچنين در مورد نشست با امور آبفاي استان در مورد پروژه آب و فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد و عدم حضور مدير عامل شركت آب و فاضلاب در اين نشست ها و عدم اختصاص بودجه در آن مورد اين امر مهم و بلا اقدام ماندن آن كه واقعاً يكي از دغدغه هاي شهروندان و اعضاي محترم شورا سامان دادن وضع آب و فاضلاب شهري نصرت آباد مي باشد كه با وضع اقتصادي مردم اين ناحيه شهري و چاههاي عميق سه متري كه اكنون پر شده و هيچ چاره اي ندارند، بايد در امر  ساماندهي تسريع گردد.

وي در ادامه با اشاره به مطالبي از قبيل پيگيريهاي موكد و نشست هايي كه در راستاي حل و فصل بيمارستان شهر الوند و اختصاص اعتبارات از شهرداري و اعلام آمادگي كه در اين مورد اقدامي صورت گرفته است توضيحاتي ارائه نمودند.

در ادامه اعضاء محترم شورا نيز ضمن تأكيد بر اين مطالب در همين راستا و جهت همكاري خواستار ورود ويژه نمايندگان محترم مجلس و مسئولين استاني و شهرستاني در اجرايي شدن در پروژه هاي بيمارستاني و آب و فاضلاب شهري نصرت آباد شدند.

در پايان شهردار محترم نيز ضمن اعلام آمادگي  از اختصاص اعتباري براي پروژه هاي بيمارستاني شهر الوند و پروژه آب و فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد و امكانات و تجهيزات در اختيار ، خواستار رسيدگي مسئولين مربوطه (علوم پزشكي و آب و فاضلاب استان و شهرستان) جهت رفع و تسريع  در اين امر شدند.

موافق: همه اعضا

مخالف:  –

 

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره  133 مورخ 14/10/93 روز یکشنبه رأس ساعت 30/12مورخ 14/10/93 درمحل فرمانداري شهرستان البرز با حضورفرماندار محترم شهرستان البرز، بخشدار محترم مركزي، اعضاي محترم شورا، شهردار محترم شهر الوند و خانم تنباكوسازها، پس از تلاوت قرآن مجید برگزارگرديد.

*در ابتداي جلسه جناب آقاي مهندس حسن پور فرماندار محترم شهرستان البرز   ضمن خوش آمدگويي و تشكر از حاضرين،از خانم تنباكوساز و آقاي مهندس حسني رييس شوراي اسلامي شهر  كه پيگير و باعث تشكيل اين جلسه شده اند نيز تشكرنمودن  و در ادامه آقاي مهندس حسن پور در مورد ماده هاي 16 و 17 و هزينه كرد آن مطالبي را مطرح فرمودند و در مورد بيمارستان 62 تختخوابي شهر الوند نيز در راستاي توافق زمينهايي كه با سپاه و شهرداري داشته اند مكاتباتي نيز با سازمان راه و شهرسازي در اين راستا داشته باشند و خانم تنباكوساز نيز موارد قانوني شوراها و شهرداري را در راستاي ماده 16 و 17 مطرح نموده و در مورد بودجه شورا و حقوق شوراها مواردي را ايراد نمودند.

آقاي مهندس حسني نيز در مورد درصد اختصاص يافتن بودجه در ماده 16 و ‌17 و هزينه كرد آن و همچنين در مورد نشست با امور آبفاي استان در مورد پروژه آب و فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد و عدم حضور مدير عامل شركت آب و فاضلاب در اين نشست ها و عدم اختصاص بودجه در آن مورد اين امر مهم و بلا اقدام ماندن آن كه واقعاً يكي از دغدغه هاي شهروندان و اعضاي محترم شورا سامان دادن وضع آب و فاضلاب شهري نصرت آباد مي باشد كه با وضع اقتصادي مردم اين ناحيه شهري و چاههاي عميق سه متري كه اكنون پر شده و هيچ چاره اي ندارند، بايد در امر  ساماندهي تسريع گردد.

وي در ادامه با اشاره به مطالبي از قبيل پيگيريهاي موكد و نشست هايي كه در راستاي حل و فصل بيمارستان شهر الوند و اختصاص اعتبارات از شهرداري و اعلام آمادگي كه در اين مورد اقدامي صورت گرفته است توضيحاتي ارائه نمودند.

در ادامه اعضاء محترم شورا نيز ضمن تأكيد بر اين مطالب در همين راستا و جهت همكاري خواستار ورود ويژه نمايندگان محترم مجلس و مسئولين استاني و شهرستاني در اجرايي شدن در پروژه هاي بيمارستاني و آب و فاضلاب شهري نصرت آباد شدند.

در پايان شهردار محترم نيز ضمن اعلام آمادگي  از اختصاص اعتباري براي پروژه هاي بيمارستاني شهر الوند و پروژه آب و فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد و امكانات و تجهيزات در اختيار ، خواستار رسيدگي مسئولين مربوطه (علوم پزشكي و آب و فاضلاب استان و شهرستان) جهت رفع و تسريع  در اين امر شدند.

موافق: همه اعضا

مخالف:  –

 

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره  133 مورخ 14/10/93 روز یکشنبه رأس ساعت 30/12مورخ 14/10/93 درمحل فرمانداري شهرستان البرز با حضورفرماندار محترم شهرستان البرز، بخشدار محترم مركزي، اعضاي محترم شورا، شهردار محترم شهر الوند و خانم تنباكوسازها، پس از تلاوت قرآن مجید برگزارگرديد.

*در ابتداي جلسه جناب آقاي مهندس حسن پور فرماندار محترم شهرستان البرز   ضمن خوش آمدگويي و تشكر از حاضرين،از خانم تنباكوساز و آقاي مهندس حسني رييس شوراي اسلامي شهر  كه پيگير و باعث تشكيل اين جلسه شده اند نيز تشكرنمودن  و در ادامه آقاي مهندس حسن پور در مورد ماده هاي 16 و 17 و هزينه كرد آن مطالبي را مطرح فرمودند و در مورد بيمارستان 62 تختخوابي شهر الوند نيز در راستاي توافق زمينهايي كه با سپاه و شهرداري داشته اند مكاتباتي نيز با سازمان راه و شهرسازي در اين راستا داشته باشند و خانم تنباكوساز نيز موارد قانوني شوراها و شهرداري را در راستاي ماده 16 و 17 مطرح نموده و در مورد بودجه شورا و حقوق شوراها مواردي را ايراد نمودند.

آقاي مهندس حسني نيز در مورد درصد اختصاص يافتن بودجه در ماده 16 و ‌17 و هزينه كرد آن و همچنين در مورد نشست با امور آبفاي استان در مورد پروژه آب و فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد و عدم حضور مدير عامل شركت آب و فاضلاب در اين نشست ها و عدم اختصاص بودجه در آن مورد اين امر مهم و بلا اقدام ماندن آن كه واقعاً يكي از دغدغه هاي شهروندان و اعضاي محترم شورا سامان دادن وضع آب و فاضلاب شهري نصرت آباد مي باشد كه با وضع اقتصادي مردم اين ناحيه شهري و چاههاي عميق سه متري كه اكنون پر شده و هيچ چاره اي ندارند، بايد در امر  ساماندهي تسريع گردد.

وي در ادامه با اشاره به مطالبي از قبيل پيگيريهاي موكد و نشست هايي كه در راستاي حل و فصل بيمارستان شهر الوند و اختصاص اعتبارات از شهرداري و اعلام آمادگي كه در اين مورد اقدامي صورت گرفته است توضيحاتي ارائه نمودند.

در ادامه اعضاء محترم شورا نيز ضمن تأكيد بر اين مطالب در همين راستا و جهت همكاري خواستار ورود ويژه نمايندگان محترم مجلس و مسئولين استاني و شهرستاني در اجرايي شدن در پروژه هاي بيمارستاني و آب و فاضلاب شهري نصرت آباد شدند.

در پايان شهردار محترم نيز ضمن اعلام آمادگي  از اختصاص اعتباري براي پروژه هاي بيمارستاني شهر الوند و پروژه آب و فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد و امكانات و تجهيزات در اختيار ، خواستار رسيدگي مسئولين مربوطه (علوم پزشكي و آب و فاضلاب استان و شهرستان) جهت رفع و تسريع  در اين امر شدند.

موافق: همه اعضا

مخالف:  –

 

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره  133 مورخ 14/10/93 روز یکشنبه رأس ساعت 30/12مورخ 14/10/93 درمحل فرمانداري شهرستان البرز با حضورفرماندار محترم شهرستان البرز، بخشدار محترم مركزي، اعضاي محترم شورا، شهردار محترم شهر الوند و خانم تنباكوسازها، پس از تلاوت قرآن مجید برگزارگرديد.

*در ابتداي جلسه جناب آقاي مهندس حسن پور فرماندار محترم شهرستان البرز   ضمن خوش آمدگويي و تشكر از حاضرين،از خانم تنباكوساز و آقاي مهندس حسني رييس شوراي اسلامي شهر  كه پيگير و باعث تشكيل اين جلسه شده اند نيز تشكرنمودن  و در ادامه آقاي مهندس حسن پور در مورد ماده هاي 16 و 17 و هزينه كرد آن مطالبي را مطرح فرمودند و در مورد بيمارستان 62 تختخوابي شهر الوند نيز در راستاي توافق زمينهايي كه با سپاه و شهرداري داشته اند مكاتباتي نيز با سازمان راه و شهرسازي در اين راستا داشته باشند و خانم تنباكوساز نيز موارد قانوني شوراها و شهرداري را در راستاي ماده 16 و 17 مطرح نموده و در مورد بودجه شورا و حقوق شوراها مواردي را ايراد نمودند.

آقاي مهندس حسني نيز در مورد درصد اختصاص يافتن بودجه در ماده 16 و ‌17 و هزينه كرد آن و همچنين در مورد نشست با امور آبفاي استان در مورد پروژه آب و فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد و عدم حضور مدير عامل شركت آب و فاضلاب در اين نشست ها و عدم اختصاص بودجه در آن مورد اين امر مهم و بلا اقدام ماندن آن كه واقعاً يكي از دغدغه هاي شهروندان و اعضاي محترم شورا سامان دادن وضع آب و فاضلاب شهري نصرت آباد مي باشد كه با وضع اقتصادي مردم اين ناحيه شهري و چاههاي عميق سه متري كه اكنون پر شده و هيچ چاره اي ندارند، بايد در امر  ساماندهي تسريع گردد.

وي در ادامه با اشاره به مطالبي از قبيل پيگيريهاي موكد و نشست هايي كه در راستاي حل و فصل بيمارستان شهر الوند و اختصاص اعتبارات از شهرداري و اعلام آمادگي كه در اين مورد اقدامي صورت گرفته است توضيحاتي ارائه نمودند.

در ادامه اعضاء محترم شورا نيز ضمن تأكيد بر اين مطالب در همين راستا و جهت همكاري خواستار ورود ويژه نمايندگان محترم مجلس و مسئولين استاني و شهرستاني در اجرايي شدن در پروژه هاي بيمارستاني و آب و فاضلاب شهري نصرت آباد شدند.

در پايان شهردار محترم نيز ضمن اعلام آمادگي  از اختصاص اعتباري براي پروژه هاي بيمارستاني شهر الوند و پروژه آب و فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد و امكانات و تجهيزات در اختيار ، خواستار رسيدگي مسئولين مربوطه (علوم پزشكي و آب و فاضلاب استان و شهرستان) جهت رفع و تسريع  در اين امر شدند.

موافق: همه اعضا

مخالف:  –

 

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره  133 مورخ 14/10/93 روز یکشنبه رأس ساعت 30/12مورخ 14/10/93 درمحل فرمانداري شهرستان البرز با حضورفرماندار محترم شهرستان البرز، بخشدار محترم مركزي، اعضاي محترم شورا، شهردار محترم شهر الوند و خانم تنباكوسازها، پس از تلاوت قرآن مجید برگزارگرديد.

*در ابتداي جلسه جناب آقاي مهندس حسن پور فرماندار محترم شهرستان البرز   ضمن خوش آمدگويي و تشكر از حاضرين،از خانم تنباكوساز و آقاي مهندس حسني رييس شوراي اسلامي شهر  كه پيگير و باعث تشكيل اين جلسه شده اند نيز تشكرنمودن  و در ادامه آقاي مهندس حسن پور در مورد ماده هاي 16 و 17 و هزينه كرد آن مطالبي را مطرح فرمودند و در مورد بيمارستان 62 تختخوابي شهر الوند نيز در راستاي توافق زمينهايي كه با سپاه و شهرداري داشته اند مكاتباتي نيز با سازمان راه و شهرسازي در اين راستا داشته باشند و خانم تنباكوساز نيز موارد قانوني شوراها و شهرداري را در راستاي ماده 16 و 17 مطرح نموده و در مورد بودجه شورا و حقوق شوراها مواردي را ايراد نمودند.

آقاي مهندس حسني نيز در مورد درصد اختصاص يافتن بودجه در ماده 16 و ‌17 و هزينه كرد آن و همچنين در مورد نشست با امور آبفاي استان در مورد پروژه آب و فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد و عدم حضور مدير عامل شركت آب و فاضلاب در اين نشست ها و عدم اختصاص بودجه در آن مورد اين امر مهم و بلا اقدام ماندن آن كه واقعاً يكي از دغدغه هاي شهروندان و اعضاي محترم شورا سامان دادن وضع آب و فاضلاب شهري نصرت آباد مي باشد كه با وضع اقتصادي مردم اين ناحيه شهري و چاههاي عميق سه متري كه اكنون پر شده و هيچ چاره اي ندارند، بايد در امر  ساماندهي تسريع گردد.

وي در ادامه با اشاره به مطالبي از قبيل پيگيريهاي موكد و نشست هايي كه در راستاي حل و فصل بيمارستان شهر الوند و اختصاص اعتبارات از شهرداري و اعلام آمادگي كه در اين مورد اقدامي صورت گرفته است توضيحاتي ارائه نمودند.

در ادامه اعضاء محترم شورا نيز ضمن تأكيد بر اين مطالب در همين راستا و جهت همكاري خواستار ورود ويژه نمايندگان محترم مجلس و مسئولين استاني و شهرستاني در اجرايي شدن در پروژه هاي بيمارستاني و آب و فاضلاب شهري نصرت آباد شدند.

در پايان شهردار محترم نيز ضمن اعلام آمادگي  از اختصاص اعتباري براي پروژه هاي بيمارستاني شهر الوند و پروژه آب و فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد و امكانات و تجهيزات در اختيار ، خواستار رسيدگي مسئولين مربوطه (علوم پزشكي و آب و فاضلاب استان و شهرستان) جهت رفع و تسريع  در اين امر شدند.

موافق: همه اعضا

مخالف:  –

 

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره  133 مورخ 14/10/93 روز یکشنبه رأس ساعت 30/12مورخ 14/10/93 درمحل فرمانداري شهرستان البرز با حضورفرماندار محترم شهرستان البرز، بخشدار محترم مركزي، اعضاي محترم شورا، شهردار محترم شهر الوند و خانم تنباكوسازها، پس از تلاوت قرآن مجید برگزارگرديد.

*در ابتداي جلسه جناب آقاي مهندس حسن پور فرماندار محترم شهرستان البرز   ضمن خوش آمدگويي و تشكر از حاضرين،از خانم تنباكوساز و آقاي مهندس حسني رييس شوراي اسلامي شهر  كه پيگير و باعث تشكيل اين جلسه شده اند نيز تشكرنمودن  و در ادامه آقاي مهندس حسن پور در مورد ماده هاي 16 و 17 و هزينه كرد آن مطالبي را مطرح فرمودند و در مورد بيمارستان 62 تختخوابي شهر الوند نيز در راستاي توافق زمينهايي كه با سپاه و شهرداري داشته اند مكاتباتي نيز با سازمان راه و شهرسازي در اين راستا داشته باشند و خانم تنباكوساز نيز موارد قانوني شوراها و شهرداري را در راستاي ماده 16 و 17 مطرح نموده و در مورد بودجه شورا و حقوق شوراها مواردي را ايراد نمودند.

آقاي مهندس حسني نيز در مورد درصد اختصاص يافتن بودجه در ماده 16 و ‌17 و هزينه كرد آن و همچنين در مورد نشست با امور آبفاي استان در مورد پروژه آب و فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد و عدم حضور مدير عامل شركت آب و فاضلاب در اين نشست ها و عدم اختصاص بودجه در آن مورد اين امر مهم و بلا اقدام ماندن آن كه واقعاً يكي از دغدغه هاي شهروندان و اعضاي محترم شورا سامان دادن وضع آب و فاضلاب شهري نصرت آباد مي باشد كه با وضع اقتصادي مردم اين ناحيه شهري و چاههاي عميق سه متري كه اكنون پر شده و هيچ چاره اي ندارند، بايد در امر  ساماندهي تسريع گردد.

وي در ادامه با اشاره به مطالبي از قبيل پيگيريهاي موكد و نشست هايي كه در راستاي حل و فصل بيمارستان شهر الوند و اختصاص اعتبارات از شهرداري و اعلام آمادگي كه در اين مورد اقدامي صورت گرفته است توضيحاتي ارائه نمودند.

در ادامه اعضاء محترم شورا نيز ضمن تأكيد بر اين مطالب در همين راستا و جهت همكاري خواستار ورود ويژه نمايندگان محترم مجلس و مسئولين استاني و شهرستاني در اجرايي شدن در پروژه هاي بيمارستاني و آب و فاضلاب شهري نصرت آباد شدند.

در پايان شهردار محترم نيز ضمن اعلام آمادگي  از اختصاص اعتباري براي پروژه هاي بيمارستاني شهر الوند و پروژه آب و فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد و امكانات و تجهيزات در اختيار ، خواستار رسيدگي مسئولين مربوطه (علوم پزشكي و آب و فاضلاب استان و شهرستان) جهت رفع و تسريع  در اين امر شدند.

موافق: همه اعضا

مخالف:  –

 

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: مصوبه شماره  133 مورخ 14/10/93 روز یکشنبه رأس ساعت 30/12مورخ 14/10/93 درمحل فرمانداري شهرستان البرز با حضورفرماندار محترم شهرستان البرز، بخشدار محترم مركزي، اعضاي محترم شورا، شهردار محترم شهر الوند و خانم تنباكوسازها، پس از تلاوت قرآن مجید برگزارگرديد.

*در ابتداي جلسه جناب آقاي مهندس حسن پور فرماندار محترم شهرستان البرز   ضمن خوش آمدگويي و تشكر از حاضرين،از خانم تنباكوساز و آقاي مهندس حسني رييس شوراي اسلامي شهر  كه پيگير و باعث تشكيل اين جلسه شده اند نيز تشكرنمودن  و در ادامه آقاي مهندس حسن پور در مورد ماده هاي 16 و 17 و هزينه كرد آن مطالبي را مطرح فرمودند و در مورد بيمارستان 62 تختخوابي شهر الوند نيز در راستاي توافق زمينهايي كه با سپاه و شهرداري داشته اند مكاتباتي نيز با سازمان راه و شهرسازي در اين راستا داشته باشند و خانم تنباكوساز نيز موارد قانوني شوراها و شهرداري را در راستاي ماده 16 و 17 مطرح نموده و در مورد بودجه شورا و حقوق شوراها مواردي را ايراد نمودند.

آقاي مهندس حسني نيز در مورد درصد اختصاص يافتن بودجه در ماده 16 و ‌17 و هزينه كرد آن و همچنين در مورد نشست با امور آبفاي استان در مورد پروژه آب و فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد و عدم حضور مدير عامل شركت آب و فاضلاب در اين نشست ها و عدم اختصاص بودجه در آن مورد اين امر مهم و بلا اقدام ماندن آن كه واقعاً يكي از دغدغه هاي شهروندان و اعضاي محترم شورا سامان دادن وضع آب و فاضلاب شهري نصرت آباد مي باشد كه با وضع اقتصادي مردم اين ناحيه شهري و چاههاي عميق سه متري كه اكنون پر شده و هيچ چاره اي ندارند، بايد در امر  ساماندهي تسريع گردد.

وي در ادامه با اشاره به مطالبي از قبيل پيگيريهاي موكد و نشست هايي كه در راستاي حل و فصل بيمارستان شهر الوند و اختصاص اعتبارات از شهرداري و اعلام آمادگي كه در اين مورد اقدامي صورت گرفته است توضيحاتي ارائه نمودند.

در ادامه اعضاء محترم شورا نيز ضمن تأكيد بر اين مطالب در همين راستا و جهت همكاري خواستار ورود ويژه نمايندگان محترم مجلس و مسئولين استاني و شهرستاني در اجرايي شدن در پروژه هاي بيمارستاني و آب و فاضلاب شهري نصرت آباد شدند.

در پايان شهردار محترم نيز ضمن اعلام آمادگي  از اختصاص اعتباري براي پروژه هاي بيمارستاني شهر الوند و پروژه آب و فاضلاب ناحيه شهري نصرت آباد و امكانات و تجهيزات در اختيار ، خواستار رسيدگي مسئولين مربوطه (علوم پزشكي و آب و فاضلاب استان و شهرستان) جهت رفع و تسريع  در اين امر شدند.

موافق: همه اعضا

مخالف:  –

 

 .