شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 13 مورخ 1400/06/23