شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 18 مورخ 1400/07/18