شورای اسلامی شهر الوند

مصوبه شماره 1 مورخ 1400/05/14