شورای اسلامی شهر الوند

مصوبات جلسه کمیسیون فنی و عمرانی شوراي اسلامي شهر الوند

متن مصوبه

تاریخ
 12/11/94
هدف :
 بررسی نامه های کمیسیون فنی و عمرانی
دسته :
کمیسیون فنی و عمرانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند: هفتمین جلسه کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر در تاریخ 12/11/94 رأس ساعت 30/15 روز دوشنبه با حضور اعضاء محترم شورا آقایان اوسطی ، حسنی ، قلی زاده ، عالمی و رفائی نژاد تشکیل و پس از تلاوت قرآن مجید ، موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

  • نامه شماره 6136/ص/18 مورخ 23/10/94 در مورد طرح بازگشایی یادگار امام(ره) به علت اهمیت موضوع مقرر گردید پس از بازدید تمامی اعضاء محترم شورا از محل مذکور و باتفاق نظر در جلسه اصلی شورا به جمع بندی برسد .
  • نامه شماره 5365/ص/14 مورخ 18/9/94 در مورد کارخانه آسفالت کاسپین تا زمان مهلت 30/9/94 از سازمان های محیط زیست طبق اطلاعات واصله 5 سال تمدید شده و مقرر شد مستندات آن پیوست این نامه شود .
  • نامه شماره 5725/ص/14 مورخ 6/10/94 مبنی بر خرید آسفالت به مبلغ 2.752.919.400 ریال مقرر گردید در بودجه سال 94 پادار شود .
  • نامه شماره 5883/ص/19 مورخ 13/10/94 در مورد قیمت کارشناسی مغازه های آقایان محمدخانی و رجبی مطرح و طبق بررسی از سوابق صورتجلسه شهرداری به تصویب شورا رسیده و تصمیم گیری آن در صحن شورا مورد بررسی قرار بگیرد .
  • نامه شماره 6503/ص/14 مورخ 7/11/94 در مورد قرارداد روشنایی بلوار ولایت زمان شروع قرارداد لحاظ نشده و به همان دلیل جریمه دیده شده قابل اعمال نیست که مجدد بازنگری از زمان شروع پروژه لحاظ گردد .
  • نامه شماره 5034/ص/18 مورخ 2/9/94 نیز به علت اهمیت موضوع مقرر شد در صحن شورا مورد بررسی قرار بگیرد .
  • در پایان مقرر شد هر عضوی از اعضای کمیسیون فنی یک نفر را به عنوان مشاور معرفی و در جلسه آتی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد .