شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 7 کمیسیون فنی و عمرانی