شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 67

متن مصوبه

تاریخ
 1401/01/23
اعضای حاضر
 شیرمحمدی--امجدیان-خلیل پور-عالمی-شکور-شالی
اعضای غایب
 جواد خطمی
هدف :
 بررسی نامه های وارده و لوایح شهرداری
دسته :
عمومی