شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 64

متن مصوبه

تاریخ
 1401/01/16
اعضای حاضر
 همه
اعضای غایب
 بدون غایب
هدف :
 بررسی نامه های وارده و لوایح شهرداری
دسته :
عمومی