شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 61

متن مصوبه

تاریخ
 1400/12/17
اعضای حاضر
 همه
اعضای غایب
 بدون غایب
هدف :
 بررسی نامه های وارده و لوایح شهرداری